เยอรมัน-เจาะเกราะบาวาเรีย

ไฮไลท์

“เยอรมัน” ดินแดนของอนารยะชนในอดีต ผู้ซึ่งเคยดับรัศมีอันเจิดจ้าของจักรวรรดิโรมันมาแล้วเมื่อโรมันล่มสลาย ชาวเยอรมันได้ยกฐานะของตนจากอนารยะชนขึ้นเป็นเผ่าอารยันอันสูงส่ง และพยายามสร้างความยิ่งใหญ่ให้เป็นมหาอานาจ จนเกือบจะครองความเป็นเจ้าโลกอยู่รอมร่อหลายหนแล้ว ในช่วงที่พยายามยกฐานะนั้นวุ่นวายไม่น้อย เพราะแต่เดิมเมื่อยังไม่มีชาติเยอรมันนั้น บนแผ่นดินเต็มไปด้วยแว่นแคว้นน้อยใหญ่ที่ไม่ขึ้นต่อกันซึ่งต่างมีวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะของตนเอง ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาคารบ้านเรือน การแต่งตัว การใช้ชีวิตประจำวัน และงานเทศกาลของแต่ละแห่งจึงไม่ซำ้กันเลย ทั้งนี้เนื่องจากเยอรมันเพิ่งรวมตัวกันสำเร็จเมื่อไม่กี่อายุคนนี่เอง

ขนมอร่อยประจำเมืองโรเทนเบิร์ก

ปราสาทลินเดอร์ฮอฟ

สวนไมเนา